Off Canvas sidebar is empty
Svečanost se je odvijala 7. decembra 2017 v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah, kjer je potekala podelitev priznanja za srebrne znake in naziv častne članice. Po pozdravnih besedah, predsednice DMSBZT Gorenjske, Alenke Bijol in predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman in podelitvi vseh priznanj se je slovesnost nadaljevala v sproščenem vzdušju ob ogledu gledališke igre Petelinji zajtrk. Po koncu predstave nas je čakala še pogostitev in prijetno druženje..

Dobitniki srebrnih znakov za leto 2017 so:
MATEJA BAHUN, mag. zdr. nege - Splošna bolnišnica Jesenice
Mateja Bahun je svojo poklicno pot začela v Splošni bolnišnici Jesenice leta 1998 kot višja medicinska sestra na kirurškem oddelku, kjer je tudi končala pripravništvo. Še istega leta je svojo poklicno delo nadaljevala kot medicinska sestra v takratni Centralni intenzivni terapiji. Želja po razširitvi svojega znanja jo je v letu 1999 pripeljala do diplome na Pedagoški fakulteti – smer zdravstvena vzgoja, s tem si je pridobila naziv profesorica zdravstvene vzgoje, nato pa leta 2016 do zaključka magistrskega študija na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Mateja je bila tudi kmalu po prihodu v Centralno intenzivno terapijo prepoznana kot človek, ki delo ob pacientu opravlja z vso odgovornostjo, veliko željo in entuziazmom, kakovostno in varno in je zato v letu 2001 prevzela tudi vodenje zdravstvene nege v tej enoti. Ker je Mateja Bahun predvsem in s srcem profesorica zdravstvene vzgoje je leta 2004 prevzela pedagoško področje v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer svoje delo opravlja še danes.Mateja je človek, ki zna in rada deluje na več strokovnih področjih; njeno ožje delovanje kot strokovne sodelavke pa je usmerjeno v edukacijo pacientov s sladkorno boleznijo, tako hospitalnih kot ambulantno obravnavanih. V tem času je educirala že veliko število zadovoljnih pacientov, ki jim je z nesebičnostjo in predanostjo pomagala pri premagovanju težav s sladkorno boleznijo – tudi v svojem prostem času saj je bila od leta 2012 - 2014 svetovalka na brezplačni telefonski liniji Diafon namenjeni osebam s sladkorno boleznijo in ostali laični javnosti.Njeno delovanje je tudi širše, je koordinatorica zdravstveno vzgojnega tima v naši ustanovi, koordinatorica promocije zdravja v bolnišnici v ustanovi ter je notranja presojevalka Splošne bolnišnice Jesenice za sistem kakovosti ISO 9001. Mateja Bahun je tudi odgovorna oseba za oblikovanje, urejanje in obvladovanje dokumentacije v Službi zdravstvene nege in oskrbe, je članica skupine za POCT (meritve ob pacientu) in hkrati koordinatorica te skupine. Njeno opazno delo je tudi na področju priprave, oblikovanja in urejanja standardov kakovosti v zdravstveni negi, bila je tudi dolgoletni koordinator te skupine. Njeno delovanje je opazno tudi v projektni skupini za oblikovanje in uvajanje negovalnih diagnoz v prakso zdravstvene nege, v skupini za redne in izredne strokovne nadzore v zdravstveni negi, je tudi članica skupine za oblikovanje in izvajanje politike oglaševanja v ustanovi ter članica uredniškega odbora internega glasila. Mateja Bahun je tudi nepogrešljiva pri organizaciji in izvedbi strokovnega srečanja Angele Boškin, kjer je tudi urednica ali sourednica zbornika. Mateja Bahun je tudi članica skupine za raziskovanje v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Jesenice. Njeno veliko znanje na področju raziskovanja je mnogim v pomoč pri oblikovanju raziskovalnih del in tudi sama ima preko 50 objavljenih prispevkov, tako strokovnih kot znanstvenih. Mateja Bahun v bolnišnici aktivno sodeluje tudi v Kolegiju zdravstvene negi in oskrbe, deluje pa tudi izven ustanove: je že drugi mandat članica izvršnega odbora endokrinološke sekcije, predavateljica za predmetno področje zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.Mateja je s svojo predanostjo, znanjem in izkušnjami pomemben člen sodobne zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Jesenice. S svojo humanostjo, spoštovanjem, profesionalnostjo, stalnim izobraževanjem je njen doprinos k razvoju zdravstvene nege v naši ustanovi opazen. Mateja velja tudi za osebo, ki je pripravljena sodelovati pri reševanju problemov, je nesebična, zanjo veljajo visoka etična merila in vse to se kaže na vseh področjih njenega delovanja.Matejo Bahun vodi želja po napredku, pomembna pa ji je tudi prepoznavnost zdravstvene nege na vseh področjih, ne samo na področju edukacije in promocije. Njene osebne kvalitete, njena vedrina, optimizem ter vrednote kot so poštenje, pravičnost jo vodijo skozi vso njeno dosedanjo poklicno pot. Morda ji pri tem pomaga tudi to, da je v zasebnem življenju navdušena mama dveh nadebudnikov in navdušena svetovna popotnica. Morda prav tu najde ravnovesje in novo motivacijo za svoje široko, raznoliko, uspešno in kreativno delo. Njen slogan je »da se človek ne sme živcirati« že v naprej in to je tudi moto za mnoge izmed nas.

Predlagatelj: Članice Kolegija zdravstvene nege in oskrbe Splošne bolnišnice Jesenice
doc. dr. SAŠA KADIVEC, prof. zdr. vzg. - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Saša Kadivec se je zaposlila v Bolnišnici Golnik na intenzivnem oddelku 1. julija 1988 in tej ustanovi ostala zvesta vso svojo poklicno pot do danes. Med delom je nadaljevala študij na Pedagoški fakulteti in si pridobila naziv profesorica zdravstvene vzgoje. Kasneje je zaključila tudi magisterij iz managementa kakovosti in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani doktorirala s področja socialne pedagogike. S 1. novembrom 2004 je prevzela delovno mesto pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege. Vodi kolegije Službe zdravstvene nege in oskrbe, strokovne kolegije. Je tudi članica več strokovnih skupin v Kliniki Golnik kot so: komisija za kakovost, raziskovalni svet, strokovni svet, kolegij ekonomike in raziskovalne skupine. Saša je koordinatorica študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Na fakulteti je pridobila naziv docentka in je nosilka predmetov Diagnostično terapevtski program in Procesna metodologija dela - Kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi. Že drugi mandat vodi Sekcijo medicinskih sester v managementu. Od začetka poklicne poti je članica Zbornice – Zveze in Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Leta 2004 je prejela nagrado za najboljši HRM projekt s projektom krožkov kakovosti v zdravstveni negi. Leta 2004 je prejela zlati znak Zbornice Zveze in 2006 srebrno priznanje za inovacijo Krožek kakovosti za preprečevanje preležanin v Kliniki Golnik. Je predsednica Stalne delovne skupine vodilnih medicinskih sester slovenskih bolnišnic (SDSBZN) pri Zbornici-Zvezi članica Delovne skupine za preoblikovanje dokumenta poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi pri Zbornici-Zvezi. Od leta 2014 je članica strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege pri Ministrstvu za zdravje in izvajalka strokovnih nadzorov s svetovanjem pri Zbornici Zvezi. Je avtorica ali soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov, urednica in recenzentka več zbornikov in publikacij, mentorica in somentorica pri diplomskih in magistrskih delih. Je cenjena predavateljica na številnih strokovnih srečanjih, konferencah ter kongresih in organizatorica večih strokovnih srečanj v okviru Sekcije medicinskih sester v managementu in Golniškega simpozija. Skrb za kakovost in varnost v zdravstveni negi in posledično dobra, varna in učinkovita oskrba bolnika sta njeni osnovni vodili. Je pobudnica in začetnica izvajanja notranjih nadzorov in spremljanja kazalnikov kakovosti v zdravstveni negi in najbolj zaslužna za uvajanje standardov kakovosti na tem področju. Pri svojem delu uvaja novosti, vzpodbuja k strokovnemu in osebnemu razvoju, k raziskovanju, strokovnemu napredku v ožjem in širšem multidisciplinarnem timu in pri delu z bolniki. Zaveda se, kako pomembni so odnosi in sodelovanje tudi z drugimi ustanovami, zato organizira srečanja gorenjske koordinacije zdravstvenih in socialnih ustanov s področja Gorenjske. Kot pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege v Kliniki Golnik deluje profesionalno. Njena vizija je jasno začrtana, zato spodbuja k sledenju vizije in izboljšavam. Saša energijo za delo pridobi v domačem okolju, v krogu svoje družine in v naravi. Sodelavci povedo, da se trudi upoštevati želje, dostopna je za pogovor, pravična ob reševanju morebitnih sporov. Predana je svojemu delu in v službo vpeta 24-ur na dan. Nesebično pomaga svojim kolegicam pri njihovem delu in vsa leta njenega vodenja skrbi tudi za njihov profesionalni razvoj.

Predlagatelj: članice kolegija SZNO, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnikk
DARKO LONCNAR, dipl. zn., mag. zdr.- soc. manag. - Psihiatrična bolnišnica Begunje
Gospod Darko Loncnar se je rodil 6.11.1983 na Jesenicah. Po uspešno končani osnovni šoli in pridobitvi Zoisove štipendije za nadarjene učence se je odločil, da bo šolanje nadaljeval na Srednji zdravstveni šoli na Jesenicah, ki jo je zelo uspešno končal in si pridobil prvi poklic v zdravstveni negi - zdravstveni tehnik. Po uspešnem zaključku šolanja na srednji šoli je po želji po pridobivanju dodatnega znanja in usposabljanja nadaljeval šolanje na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana, kjer si je pridobil naziv – diplomirani zdravstvenik.Spoznal je svojo poklicno usmeritev, ki jo našel v psihiatrični zdravstveni negi, kjer je vpet v delo s pacienti še danes. S pripravništvom v Psihiatrični bolnišnici Begunje začel 2006 in ga uspešno zaključil. Pri delu je spoznal potrebo, po dodatnem izobraževanju s področja managementa, zato se je vpisal na magistrski študij Managementa v zdravstvu in socialnem varstvu, katerega je zaključil v letu 2016. Magistriral je z čisto desetko z naslovom magistrskega dela Zaposleni kot dejavnik tveganja kakovosti storitev zdravstvene nege – študija primera Psihiatrične bolnišnice Begunje. Bil je tudi dve leti zapored prejemnik Dekanove liste najboljših študentov v svoji generaciji. Senat Fakultete ga je predlagal za prejem najvišjega priznanja Univerze – Rektorjeva nagrado, ki in mu je bila podeljena v letu 2017. V letu 2017 je vpisal doktorski študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, smer Management kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je v zaključni fazi habilitacije v naziv predavatelj za področje zdravstvena nega in duševno zdravje.Od leta 2006 do 2013 je opravljal različna odgovorna dela znotraj bolnišnice - vodenje ženskega oddelka pod posebnim nadzorom, urgentne ambulante, odprtega ženskega oddelka. Od leta 2013 vodi moški oddelek pod posebnim nadzorom kot strokovni vodja zdravstvene nege na oddelku, je namestnik koordinatorice za kadre v zdravstveni negi in od februarja letošnjega leta opravlja tudi naloge namestnika pomočnika direktorja za zdravstveno nego in oskrbo.V bolnišnici ima poleg organizacijskih in vodstvenih kompetenc vodenja oddelka še zadolžitve izobraževanja s področja znanj in veščin reanimacijskih postopkov in uporabe posebnih varovalnih ukrepov ter veščin obvladovanja agresivnega pacienta (za zaposlene v zdravstveni negi in zdravnike). V zadnjih letih je član vseh organizacijskih in strokovnih odborov pri internih strokovnih izobraževanjih in je tudi aktiven predavatelj s prispevki iz psihiatrične zdravstvene nege, urgentne zdravstvene nege in organizacije službe zdravstvene nege. Kot vodja tima zdravstvene nege velja za visoko strokovno in zanesljivo osebo vredno zaupanja. Pri Darku je osnovno razumevanje dela osredotočenost na pacienta in delu s svojci, postavljanju skupnih ciljev, razumevanju in upoštevanju različnosti. Učinkovita komunikacija, ne - konfliktnost ter strpnost pri reševanju problemov je njegov osnovni mehanizem za vzdrževanje dobrih, korektnih in strokovnih odnosov s pacienti in sodelavci.V bolnišnici je aktiven član delovne skupine za mednarodne akreditacije DNV- NIAHO, AACI in ISO 9001 – 2008, ki jih je bolnišnica opravila z odliko. Je tudi notranji presojevalec za ISO 9001:2008. Ob dobrem poznavanju računalniškega jezika je v zdravstveni negi zadolžen tudi za računalniško podporo. Je avtor več standardov kakovosti v zdravstveni negi v Psihiatrični bolnišnici Begunje in član komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb.Na Nacionalnem nivoju je sodeloval v skupini kot ekspert s področja psihiatrične zdravstvene nege pri projektu »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina«, ki je bil organiziran pod okriljem Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in Fakultete za zdravstvene vede Univerze Maribor v letošnjem letu.Svoje kompleksno in veliko znanje in izkušnje ves čas predaja sodelavcem, dijakom in študentom. Je aktiven predavatelj in organizator strokovnih srečanj in urednik zbornikov.Štiri leta je bil aktivni član izvršilnega odbora DMSBZT Gorenjske, kjer je bil tudi član komisije za priznanja. V okviru Društva deluje tudi kot elektorski predstavnik Društva za področje Gorenjske.Pobude in aktivnosti DMSBZT pri katerih je bil aktiven član je redno prenašal med sodelavce in jih spodbujal, da aktivno pristopijo k aktivnostim društva.Zadnje mandatno obdobje je bil tudi član IO Sekcije MS in ZT v psihiatriji, kot predstavnik za gorenjsko regijo. Opravljal zadolžitve podpredsednika Sekcije. V marcu 2017 je bil izvoljen za predsednika sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in oktobra tega leta nastopil mandat kot predsednik strokovne sekcije, ki jo vodi in usmerja, sodeluje v organizacijskih in programskih odborih strokovnih izobraževanj pod okriljem Sekcije, kot tudi naše bolnišnice. Oblikoval je idejno zasnovo za srebrnik za priznanje na ožjem strokovnem področju in ga patentiral pri Zbornici - Zvezi. Omenjeni srebrnik podeljujejo vse strokovne Sekcije pod okriljem Zbornice – Zveze. Je soavtor in skrbnik nacionalnega protokola »Telesno oviranje s pasovi na posteljo – izvajanje posebnih varovalnih ukrepov (PVU)«. Omenjeni dokument je prvi tovrstni dokument, ki na nacionalnem področju opredeljuje uporabo PVU. Je vodja delovne skupine pri Zbornici – Zvezi pri prenovi aktivnosti in kompetenc v psihiatrični zdravstveni negi. Pri svojem delu razvija dobre in strokovne odnose z Zbornico - Zvezo in ostalimi nacionalnimi organizacijami. Sodeluje z regijskimi društvi na ožjem strokovnem področju (DMSBZT Ljubljana, DMSBZT Pomurja,…). Sodeluje z zdravstvenimi šolami in fakultetami. Veliko pozornost nameni povezovalnim dejanjem s psihiatričnimi bolnišnicami. Zavzema se za izdelavo nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene nege, ki morajo vključevati kakovost in varnost tako za paciente kot tudi za delavce v zdravstveni negi. V procesu izobraževanja ga vodi tudi načelo enakosti in velika potreba po zmanjševanju stigme v odnosu do pacientov z duševno motnjo, tako med zdravstvenimi delavci kakor v družbi nasploh.Z nesebičnim mentorstvom mlajšim skrbi za zagotavljanje kompetentnih, motiviranih in izobraženih zaposlenih v psihiatrični zdravstveni negi. Njegov pomemben prispevek pri izobraževanju vseh deležnikov je prav gotovo povezava zgodovine s sedanjostjo. Velik poudarek daje preteklosti, v skrbi za ohranjanje zgodovinske dediščine (zgodovina razvoja psihiatrije na slovenskem, zgodovina bolnišnice, zgodovina gradu v katerem se nahaja bolnišnica). Aktivno pristopa k raziskovalni dejavnosti na področju psihiatrične zdravstvene nege znotraj bolnišnice kot tudi navzven. Z dosedanjim delom izkazuje sposobnost uporabe raziskovalnih metod pri proučevanju raziskovalnih pojavov, zlasti s področja zdravstvene nege in kakovosti in varnosti v zdravstvu. Ravno tako izkazuje sposobnost ustvarjalnega razmišljanja pri reševanju raziskovalnih kot tudi strokovnih problemov, ki nastajajo pri delu z pacienti.Kljub vsem izzivom, ki jih ima Darko v življenju, pa je njegova osnovna skrb namenjena pacientu z duševno motnjo. Tako vsa znanja iz medicine in zdravstvene nege z prefinjenim občutkom za pacienta uporablja pacientu v prid, saj ve, da lahko le z strokovnim delom in aktivno vlogo prispeva k zdravju posameznika v vseh obdobjih pacientove bolezni in čim prejšnje vrnitve zdravja in vključevanja nazaj v družbo. Empatičen odnos, razvite tako verbalne kot neverbalne veščine mu dajejo moč, vztrajnost, vestnost, da lahko uresničuje zastavljene cilje, saj se zaveda, da je kakovostna in varna obravnava edina prava pot pri iskanju rešitve za doseganje kvalitetnega življenja tudi po ozdravitvi oziroma doseženi remisiji pacienta z duševno motnjo.Tudi izven bolnišničnega in strokovnega področja je aktiven v civilni družbi, kjer aktivno zastopa, izvaja pedagoško, humanitarno delo.Sodelavci cenimo in spoštujemo prispevek gospoda Darka Loncnarja, njegovo delo v psihiatrični zdravstveni negi tako v matični bolnišnici kot tudi izven nje. Predvsem je pomembno, da njegovo strokovnost in čut za pacienta v stiski cenijo prav pacienti.Zaradi vsega zgoraj navedenega menimo, da gospod Darko Loncnar izpolnjuje vse razpisane pogoje in kriterije, ki jih potrebuje posameznik, da je lahko prejemnik srebrnega znaka DMSBZT Gorenjske.

Predlagatelj: za kolegij medicinskih sester Psihiatrične bolnišnice Begunje Marjan Žagar, dipl. zn., QM, pomočnik direktorja za zdravstveno nego in oskrbo Psihiatrične bolnišnice Begunje
BREDA PAPLER, višja medicinska sestra - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Breda Papler se je rodila 10. maja leta 1956. Lahko bi rekli, da je pravi golniški otrok, saj je celotno otroštvo preživela na takratnem Inštitutu Golnik, kjer je bila zaposlena njena mama. Bilo je pričakovano, da se bo po zaključku Šole za zdravstvene delavce njena poklicna pot leta 1978 začela na »njenem« Golniku. Poklicni izzivi so Bredo vodili praktično preko vseh bolniških oddelkov. Bolniški oddelek je za nekaj časa zamenjala za delo na Oddelku za endoskopijo dihal in prebavil. Znanje za delo je nadgrajevala tudi z obiski klinik v Baslu in Amsterdamu, od koder je črpala ideje za nadaljnje delo, katere je predstavljala tako doma kot v tujini. Aktivno je sodelovala pri prenovi prostorov in opreme endoskopskega oddelka, ki se je v taki obliki ohranil do danes. Želja po novem znanju, spremembah, izzivih jo je zopet popeljana na bolniške oddelke, kjer je zaposlena še danes. V obdobju od leta 1994 do 1997 je bila Breda članica izvršnega odbora Pulmološke sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z delom na različnih področjih Klinike Golnik je pridobila veliko znanja, delovnih spretnosti in hitrega odločanja. Zaveda se pomena nadgrajevanja in obnavljanja znanja za področje dela medicinske sestre, zato svoje znanje osvaja in dopolnjuje s prebiranjem strokovne literature tudi v prostem času. Vsako dilemo glede oskrbe bolnika vedno deli s svojimi sodelavci ter išče odgovore z namenom, da bi bilo njeno ravnanje pravilno in v dobrobit bolniku.Je aktivna izvajalka Šole za bolnike s KOPB ter članica Skupine za standarde. Aktivno sodeluje v programu izobraževanja novozaposlenih sodelavcev Klinike, je mentorica študentom. Še posebej ljubo ji je predajanje znanja mlajšim generacijam. Je izvajalka različnih predavanj o zdravstveni negi pulmološkega bolnika. S svojo strokovnostjo in »dobroto« želi, da bi bilo bolniku bivanje v bolnišnici lažje, manj boleče ter, da bi čim lažje prenesel preiskave in začrtano zdravljenje. Vse to nakazuje na to, da je Breda močan člen tima bolniškega oddelka 700, saj njeno znanje veje na vsakem koraku. Je izredno timsko naravnana in med sodelavci velja za natančno in vestno medicinsko sestro, kar zahteva tudi od svojih sodelavcev. Breda pravi: »Življenje je lepo, ko te zjutraj prebudijo ptice in zvečer na vrtu opikajo komarji, ko si doma v krogu svoje ljubeče družine ter ko prideš v službo, kjer te čaka kavica in sodelavci, s katerimi delaš rad in se med njimi dobro počutiš. Človek si kaj več že ne more želeti.« S svojim delom in pozitivno naravnanostjo Breda ogromno prispeva h kakovostni in varni obravnavi bolnika, kar nadgrajuje s svojim subtilnim občutkom za sočloveka, pa naj gre za bolnika ali sodelavca.

Predlagatelj: Služba zdravstvene nege in oskrbe, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava