Pravilnik o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Gorenjske

Na podlagi 19. člena St a t u t a Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih

tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju Društvo) je Izvršni odbor na svoji seji dne, 19. 2. 2015 sprejel naslednji:

PRAVILNIK O VOLITVAH IN IMENOVANJIH V ORGANE DRUŠTVA

MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

GORENJSKE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja način in potek volitev in imenovanj v organe Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju Društvo), ki se neposredno volijo in imenujejo na Občnem zboru.

2. člen

Na Občnem zboru člani volijo predsednika, podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje, člane Izvršnega odbora, predsednike in člane Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Statutarne komisije, Komisije za priznanja in Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja.

II. POSTOPEK RAZPISA

3. člen

Sklep o volitvah sprejme Izvršni odbor društva najmanj dva meseca pred iztekom mandata voljenim in imenovanim organom.

4. člen

Izvršni odbor objavi razpis volilnih postopkov na oglasnih deskah Društva, na spletnih straneh Društva in v glasilu UTRIP ( glasilo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije).

5. člen

Postopek evidentiranja vodi Izvršni odbor društva. Za izvedbo postopka evidentiranja lahko Izvršni odbor imenuje tričlansko Kandidacijsko komisijo, od katere je najmanj en član Izvršnega odbora društva. Izvršni odbor imenuje tudi Volilno komisijo,ki vodi volilne postopke. V primeru, ko član Izvršnega odbora kandidira za funkcijo, ga v Kandidacijski in Volilni komisiji zamenja nadomestni član.

6. člen

Naloge Kandidacijske komisije so odpiranje prejetih vlog, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, oblikovanje predloga kandidatnih list za predsednika, podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje po abecednem redu. Člane Izvršnega odbora, predsednike in člane Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Statutarne komisije, Komisije za priznanja in Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja predlaga IO. Predstavitev predloga kandidatnih list se predloži Občnemu zboru Društva na volilni seji.

7. člen

Za funkcijo predsednika Društva lahko kandidira vsak redni član Društva, ki je član najmanj deset let ter aktivno deluje na strokovnem področju vsaj pet let.

8. člen

Kandidat za predsednika Društva mora predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih ter predlog programa dela za naslednji mandat.

Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo Društva v zaprti ovojnici s pripisom: »Kandidatura, ne odpiraj!«                                                                

9. člen

Za funkcijo podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje lahko kandidira redni član Društva, ki je član najmanj pet let ter aktivno deluje na strokovnem področju najmanj tri leta.

10. člen

Kandidat za podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje mora k prijavi na razpis predložiti življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih.

Vlogo naslovi na Kandidacijsko komisijo Društva v zaprti ovojnici s pripisom: »Kandidatura, ne odpiraj!«                                                               

11. člen

Kandidate za člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Statutarne komisije, Komisije za priznanja in Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja lahko predlaga Izvršni odbor društva ali najmanj deset članov društva, ki svoj obrazloženi predlog podpišejo z lastnoročnim podpisom. Za člane Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča , Statutarnekomisije, Komisije za priznanja in Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovnaizpopolnjevanja je lahko predlagan vsak član Društva, ki je član najmanj pet let in aktivno deluje na strokovnem področjunajmanj dve leti.                             

III. OBLIKOVANJE KANDIDATNIH LIST

  12. člen

Predlog kandidatne liste za predsednika,podpredsednika za splošne zadeve ter podpredsednika za izobraževanje predloži Kandidacijska komisija. Kandidatno listo za imenovanje članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Statutarne komisije, Komisije za priznanja in Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja, Občnemu zboru posreduje Izvršni odbor Društva. Na kandidatni listi mora biti najmanj toliko kandidatov, kolikor se jih voli oziroma imenuje. Kandidati za posamezno funkcijo so navedeni na listi po abecednem redu.

Kandidatne liste so priložene gradivu za sklic seje Občnega zbora, ki ga morajo člani prejeti najmanj osem dni pred dnevom, ki je določen za sejo ali s postavitvijo kandidatne liste na vidno mesto pred samim pričetkom Občnega zbora ali z objavo v internem glasilu Utrinki.

IV. VOLITVE

13 .člen

Volilne postopke na Občnem zboru vodi volilna komisija, ki jo na predlog Izvršnega odbora imenuje Občni zbor. Volilno komisijo sestavljajo predsednik volilne komisije in dva člana. Član volilne komisije ne more biti kandidat, ki kandidira za funkcijo ali izvolitev v organe Društva.

14. člen

Volitve so lahko javne ali tajne. V primeru, da so volitve javne, poteka glasovanje z dviganjem rok. Člani glasujejo »ZA« ali »PROTI« sprejemu predloga ali pa se glasovanja vzdržijo.Volilna komisija prešteje število glasov za posameznega kandidata. Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel večino glasov.

15. člen

Tajno glasovanje poteka z glasovalnimi lističi. Volilna komisija članom Občnega zbora razdeli volilne liste za izvolitev v posamezne organe. Voli se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata. Glasovnica je veljavna, če je iz nje mogoče razbrati voljo glasovalca.. Na volilni listi mora biti najmanj toliko kandidatov, kolikor se jih voli.

16. člen

Po zaključku volitev Volilna komisija prešteje volilne liste, pri javnem glasovanju pa število glasov za posameznega kandidata. Predsednik Volilne komisije razglasi rezultate volitev. Volilna komisija o poteku volitev vodi zapisnik in podpisanega od vseh članov komisije odda predsedujočemu Občnega zbora.                                                    

17. člen

Volitve predsednika, podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje, so tajne. Izvoljen je kandidat, ki je na volitvah prejel večino glasov članov, ki so glasovali. V primeru, da več kandidatov prejme enako število glasov, je treba volitve ponoviti. Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel večino glasov. Kadar za mesto predsednika društva, podpredsednika za splošne zadeve in podpredsednika za izobraževanje kandidira samo po en član so volitve lahko javne. Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel večino glasov.

V. IMENOVANJE

18. člen

Imenovanje članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča, Statutarne komisije, Komisije za priznanja in Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja je javno. Imenovani so kandidati, ki so prejeli največ glasov članov, ki so glasovali. V primeru, da več kandidatov prejme enako število glasov je treba volitve ponoviti.

19. člen

V primeru, da kandidira samo po en kandidat za komisije in odbore navedene v 18. Členu, glasovanje o imenovanju lahko poteka v paketu, če se tako odločijo člani na seji Občnega zbora ali posamezno za vsakega kandidata posebej.                                          

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen

Pravilnik o volitvah in imenovanjih v organe Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske prične veljati naslednji dan po sprejemu na Izvršnem odboru društva.

v.d. predsednice DMSBZT Gorenjske:  

Alenka Bijol