Pravilnik o priznanjih DMSBZTG

Na podlagi 41. člena Statuta Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju Društva) je izvršni odbor na svoji seji dne 24.9.2018 sprejel naslednji

PRAVILNIK O PRIZNANJIH DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV GORENJSKE

1. člen

Ta pravilnik določa obliko in število priznanj, merila in postopke za predlaganje kandidatov, sestavo in število članov Komisije za priznanja, način podelitve priznanj. Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (v nadaljevanju Društvo) svojim članom podeljuje priznanja za uspešno delo na področju zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe v zdravstvenih, izobraževalnih ter socialnovarstvenih zavodih ter za aktivno delo v Društvu.

 

2. člen

Društvo podeljuje priznanja svojim članom, posamezniku ali skupini na področju zdravstvene
ali babiške nege ter oskrbe.

Priznanji, ki jih podeljuje Društvo sta:
• Srebrni znak Društva
• naslov Častni član Društva.

 

3. člen

Priznanja Srebrni znak Društva in naslov Častni član Društva podeli predsednik Društva enkrat letno ob obletnici ustanovitve Društva (18. novembra) na svečanosti ob zaključku leta.

 

4. člen
(Srebrni znak Društva)

Kriteriji za podelitev priznanja Srebrni znak so:

1. NEPREKINJENO ČLANSTVO V DRUŠTVU NAJMANJ 10 LET

2. USPEŠNO VEČLETNO POKLICNO DELO NA PODROČJU ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE:
• osebnostne karakteristike
• strokovnost – sposobnosti in lastnosti za kakovostno in učinkovito izvajanje zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
• pripravljenost za timsko delo,
• osredotočenost na pacienta in aktivno vključevanje pacienta v proces zdravstvene ali babiške nege ter oskrbe,
• upoštevanje Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije ter Kodeksa etike za babice Slovenije,
• prenos znanja, izkušenj ter nudenje medsebojne pomoči,
• spremljanje novosti na strokovnem področju, motiviranje za uvajanje sprememb.

3. DOPRINOS K VEČJI PREPOZNAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE:
• zdravstveno vzgojno delo, promocija zdravja v strokovni in laični javnosti,
• skrb za višjo raven znanja v strokovni in laični javnosti.

4. DOPRINOS K ZNANSTVENO RAZISKOVALNEMU DELU:
• priprava predavanj, publicistično delo: krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

5. DOLGOLETNO AKTIVNO DELOVANJE V DRUŠTVU, ZBORNICI - ZVEZI:
• skrb za izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje članov Društva, vodenje Društva, delo v organih Društva ali v organih Zbornice - Zveze, v državnem in mednarodnem prostoru,
• sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

 

5. člen

Podeljena so lahko največ štiri priznanja Srebrni znak in sicer:
• dve priznanji za člane Društva s peto stopnjo izobrazbe in
• dve priznanji za člane Društva s šesto ali višjo stopnjo izobrazbe.

V primeru, da pri določeni stopnji izobrazbe ni kandidatov, se priznanja ne podeli kandidatom druge izobrazbene stopnje.

 

 

 

6. člen
(Častni član Društva)

Naslov častnega člana Društva lahko prejme oseba, ki je s svojim delom pomembno prispevala k uspešnemu delu Društva in stroki zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Naslov Častni član Društva se podeli članu:

• za 30 ali več letno obdobje dela na področju zdravstvene / babiške nege ter oskrbe s članstvom v Društvu,
• za pomemben prispevek k uspešnemu delu Društva (delo v organih Društva, v organih Zbornice- Zveze, vodenje strokovnih sekcij),
• za priznane dosežke na področju zdravstvene / babiške nege ter oskrbe,
• za prispevek k utrjevanju človekovih in pacientovih pravic,
• za prispevek k avtonomiji strokovnega dela,
• za promocijo stroke v strokovni ali splošni javnosti,
• za krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru (izvedba predavanj, publicistično delo).

 

7. člen
(oblika priznanj)

Priznanje Srebrni znak je oblikovano v srebru v obliki srebrnika s premerom 32 milimetrov in upodablja znak Društva. Na sprednji strani srebrnika je logotip Društva z izpisanim imenom Društva. Na zadnji strani srebrnika so datum podelitve ter ime in priimek prejemnika priznanja. Pisna plaketa je sestavni del priznanja.

Priznanje za naslov Častnega člana Društva se podeli v obliki plakete.

Višina finančne nagrade je določena v znesku 200 eur za vse prejemnike priznanj ter ni odvisna od finančnega stanja Društva.

 

8. člen
(Komisija za priznanja)

Predsednika Komisije za priznanja in njegove člane voli Občni zbor na predlog Izvršnega odbora Društva. Komisijo za priznanja sestavlja pet članov, od tega dva člana Izvršnega odbora in trije člani Društva. Komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsaj trije člani. Komisija je pri svojem delu avtonomna. Odločitev komisije je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov.

9. člen
(razpis)

Predsednik Društva vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj. Razpis se objavi v glasilu Zbornice – Zveze (Utrip), na spletni strani Društva in na oglasnih deskah / intranetnih straneh zdravstvenih, izobraževalnih ter socialno-varstvenih zavodov. Člani Izvršnega odbora Društva, ki so predstavniki posameznih zavodov, poskrbijo za obveščenost znotraj ustanov.

 

10. člen

Predloge za priznanja lahko podajo posamezni člani, skupina članov, organi
zavodov / koncesionarjev ali organi Društva.

Predlog mora biti podan v pisni obliki na priloženih predlogah (Predlog za podelitev Srebrnega znaka Društva / Predlog za podelitev naslova Častnega člana Društva). Obe omenjeni predlogi sta sestavni del tega Pravilnika (Priloga 1. / Priloga 2.).

Predlog in utemeljitve predlagatelja se v predvidenem roku pošlje na sedež Društva, s
pripisom »Komisija za priznanja - NE ODPIRAJ«.

 

11. člen

Komisija pregleda in obravnava prispele predloge.

Predsednik Komisije za priznanja obvesti predsednika Društva o prejemnikih priznanj. Na Društvu se preveri 10 letno neprekinjeno članstvo, kar je pogoj za prejem priznanja Srebrni znak, ter 30 letno članstvo v Društvu za prejem priznanja za naslov Častni član.

Predsednik Društva obvesti člane Izvršnega odbora o prejemnikih priznanj. Naslov častnega člana Društva po izboru Komisije potrdi še Izvršni odbor Društva. Predsednik Društva o izbranih kandidatih obvesti tudi vse predlagatelje in dobitnike priznanj s pisnim ali elektronskim obvestilom.

 

12. člen

Komisija lahko zavrne predlog za podelitev, če ne vsebuje predpisanih podatkov z utemeljitvijo, če je predlog prispel na sedež Društva po zaključenem razpisnem roku ali če je proti predlaganemu kandidatu uveden postopek pred častnim razsodiščem stanovske organizacije.

 

13. člen

V primeru, da se predlagatelj pritoži na izbor Komisije, to lahko stori pisno v sedmih dneh, od datuma, ko je sprejel pisno ali elektronsko obvestilo o dobitnikih priznanj. Pritožbo naslovi na predsednika Komisije za priznanja.

Ob pritožbi vse predloge obravnava Izvršni odbor Društva in z glasovanjem sprejme dokončno odločitev o podelitvi priznanj.

 

14. člen

Pravilnik je bil sprejet na sestanku izvršnega odbora Društva dne 24.9.2018 in začne veljati dan po sprejetju, obenem pa preneha veljati Pravilnik o priznanjih z dne 19. 6. 2014.

 

Predsednica Društva: Alenka Bijol

 

Priloge:
Priloga 1: Predlog za podelitev Srebrnega znaka Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
Priloga 2: Predlog za podelitev naslova Častnega člana Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske
Priloga 3: Dodatna obrazložitev kriterijev