Pravilnik o izpopolnjevanju

Na podlagi 25. člena Statuta Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, je Izvršni odbor Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, dne 22.10.2013 sprejel spremembo Pravilnika o dodeljevanju sredstev za strokovna izpopolnjevanja, sprejetega 17.10.2006.

PRAVILNIK O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA 2 verzija- popravek SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za strokovna izpopolnjevanja (v nadaljevanju pravilnik ) ureja:
oblikovanje, namen in uporabo denarnih sredstev za strokovno izpopolnjevanje in
organizacijo ter način dela Komisije za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja

2. člen

Denarna sredstva za strokovna izpopolnjevanja članom Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske ( v nadaljevanju Društvo) dodeljuje Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja (v nadaljevanju Komisija).

OBLIKOVANJE DENARNIH SREDSTEV ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA

3. člen

Na osnovi razporejanja sredstev iz članarine, povrnjeno od Zbornice – Zveze, Društvo vsak mesec nameni 25 % finančnih sredstev za strokovna izpopolnjevanja svojih članov.

4. člen

Višino limita odobrenih finančnih sredstev za tekoče leto, določi Izvršni odbor Društva.

III. NAMEN DODELJENIH FINANČNIH SREDSTEV

5. člen

Dodeljeni denar je namenjen za strokovna izpopolnjevanja doma in v tujini. Pridobljena znanja in izkušnje bodo udeleženci v svojem delovnem okolju namenili:

 • uvajanju izboljševanja kakovosti in varnosti sodobne zdravstvene in babiške nege ter
 • vzpostavljanju boljših partnerskih odnosov med izvajalci in uporabniki

PRAVICA DO UPORABE FINANČNIH SREDSTEV

6. člen

Član Društva lahko prvič zaprosi za finančna sredstva za strokovno izpopolnjevanje:

 • po treh letih neprekinjenega članstva in
 • enkrat na dve leti.

7. člen

Denar je namenjen samo za plačilo kotizacij. Drugih stroškov strokovnega izpopolnjevanja (potnih stroškov, dnevnic, šolnin dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov) Društvo iz tega sklada ne krije.

8. člen

Stroški kotizacije se prosilcem krijejo v celoti :

 • za aktivna ali pasivna strokovna izpopolnjevanja za področja zdravstvene in babiške nege v Sloveniji in tujini.

9. člen

Društvo krije stroške zgodnje kotizacije, če organizator strokovnega izpopolnjevanja navaja zgodnjo in pozno kotizacijo.

V. VODENJE DENARNIH SREDSTEV ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA

10. člen

Sredstva so vodena v skladu z računovodskim standardom. Neporabljena finančna sredstva se ob zaključku poslovnega leta ponovno namenijo strokovnemu izpopolnjevanju članom Društva za prihodnje leto.

VI. KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA

11. člen

Komisijo sestavlja pet članov Društva. Na predlog Izvršnega odbora člane Komisije in njenega predsednika izvolijo člani Volilnega občnega zbora. Po funkciji pa je član Komisije tudi podpredsednik za izobraževanje.

12. člen

Izvršni odbor Društva pri imenovanju Komisije upošteva zastopanost predstavnikov različnih zavodov.

13. člen

Člani komisije med seboj izberejo namestnika predsednika Komisije.

14. člen

Mandat Komisije traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

VII. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

15. člen

Komisija lahko odobri le toliko finančnih sredstev, kolikor jih je v skladu na dan zasedanja Komisije.

16. člen

V primeru , da je vloženih več prošenj kot je finančnih sredstev , Komisija upošteva naslednje prednostne kriterije:

 • prednost ima član, ki mu vloga še ni bila odobrena
 • prednost ima član, katerega vloga v primerjavi z ostalimi vlogami, že dalj časa ni bila odobrena
 • v primeru odločanja med vlogami članov, ki so v preteklosti imeli že odobreno plačilo kotizacije v istem obdobju, ima prednost vloga posameznika, ki ima daljši status člana

17. člen

Izvršni odbor lahko vsako leto po zaključnem računu določi dodatne pogoje za razdelitev sredstev, ki veljajo do preklica.
VIII. VLOGE

18. člen

Prosilec kotizacije mora na Komisijo nasloviti izpolnjen standardiziran obrazec: VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA, ki je priloga tega pravilnika in je objavljen na spletni strani Društva.
Osebna vloga, naslovljena na komisijo, mora vsebovati naslednje podatke:

 • ime in priimek prosilca,
 • naslov prebivališča,
 • telefonska kontaktna številka,
 • elektronska pošta
 • poklic ,izobrazba, strokovni naziv
 • delovna organizacija/ delovno mesto
 • številko članske izkaznice,
 • številka licence oz. vpisa v register
 • davčna številka prosilca
 • naslov strokovnega izpopolnjevanja in oblika udeležbe (pasivna, aktivna)
 • organizator strokovnega izpopolnjevanja
 • kraj in datum strokovnega izpopolnjevanja
 • višina kotizacije z DDV
 • datum vloge,
 • sklic na številk
 • lastnoročni podpis.

V primeru prijave preko elektronskega obrazca lastnoročni podpis ni potreben.

19.člen

Če organizator strokovnega izpopolnjevanja ni Društvo, mora prosilec k vlogi priložiti še fotokopijo programa strokovnega izpopolnjevanja. Iz programa mora biti razvidna:

 • višina kotizacije
 • podatki o prejemniku nakazila:
  • polni naziv in naslov izvajalca
  • številka transakcijskega računa s sklicno številko
 • v višini kotizacije mora biti vključen tudi davek na dodano vrednost (DDV). V nasprotnem primeru razliko krije prosilec sam.

20. člen

Prosilec pošlje vlogo s klasično ali elektronsko pošto s pripisom Komisija za izobraževanje direktno na predsednika komisije za dodeljevanje sredstev s pripisom Komisija za izobraževanje.

21. člen

Komisija pregleda vse vloge , ki so prispele do 15. v tekočem mesecu. Popolne vloge , ki prispejo po 15. v tekočem mesecu se obravnavajo na naslednji seji komisije. Komisija ne obravnava nepopolnih vlog.

22. člen

Komisija obravnava vloge za kotizacijo do višine zneska 350 €. Limit zneska vsako leto določi Izvršni odbor Društva na prvi seji v tekočem letu. Vloge, za plačilo kotizacije z višjimi zneski, preda v odločanje Izvršnemu odboru, ki mora odločitev sprejeti v 3 dneh preko korespondenčne seje.

23. člen

Prosilca, ki je imel odobreno kritje kotizacije, vodstvo Društva lahko zaprosi za predstavitev prispevka na Kliničnem večeru Društva.

24. člen

Komisija ne odobri povračila stroškov kotizacije za že izvedeno strokovno izobraževanje

IX. DELOVANJE KOMISIJE

25. člen

Finančna sredstva Komisija dodeljuje v skladu s tem Pravilnikom.

26. člen

Komisija praviloma odloča enkrat mesečno na sestanku ali preko korespondenčne seje. Obvestilu mora biti priloženo tudi gradivo ali potrebne informacije za odločanje. V primeru korespondenčne seje morajo člani svojo odločitev posredovati predsedniku v treh dneh po sprejemu gradiva.

27. člen

Komisija je sklepčna in odloča veljavno, če je na seji prisotna večina njenih članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina udeležencev sestanka.

28. člen

Predsednik komisije vodi evidenco ali zapisnik, ki mora vsebovati:

 • podatke o sprejetih vlogah
 • datum prispetja vlog
 • zaporedne številke vlog
 • sklep komisije o odobritvi / zavrnitvi vlog, ki jih podpišeta predsednik Komisije in predsednik Društva.

29. člen

Običajno so seje na prvi delovni dan po petnajstem v mesecu.

Sklep Komisije se posreduje v osmih dneh po seji

 • vlagatelju vloge,
 • podpredsedniku za splošne zadeve,
 • v arhiv Društva, za katerega je odgovoren predsednik Komisije.

30. člen

Predsednik Komisije na sejah IO Društva poroča o dodeljenih sredstvih iz sklada za izobraževanje. Poročilo o delu Komisije in o porabi sredstev iz sklada za izobraževanje pa predstavi predsednik Komisije tudi na letnem Občnem zboru Društva.
X. PREHODNE ODLOČBE

31. člen

Prvo sejo novoizvoljene Komisije mora sklicati predsednik najkasneje v roku enega meseca od izvolitve.

XI. DOKONČNE ODLOČBE

32. člen

Spremembe Pravilnika začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na seji Izvršnega odbora Društva in se objavi na spletni strani Društva.

33. člen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja, z dne 17.10.2006.

Predsednica društva:
Tanja Pristavec